o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

Migracja aplikacji CLIPPER do XBASE++

Araks / Strona główna / Oferta / Usługi /

Szczególnym przypadkiem projektów informatycznych s? projekty migracji istniej?cych programów ze starej technologii do nowej. Zwykle przedsi?biorstwa wykorzystuj? dziesi?tki czy setki ró?nych programów, które wraz z up?ywaj?cym czasem podlegaj? procesowi starzenia si?. Typowym podej?ciem jest propozycja wymiany aplikacji na now?, napisan? w technologii np. Microsoft .NET czy JAVA. Powstaje jednak pytanie czy zawsze nale?y przyjmowa? tak? strategi?, czy jest jedynie s?uszna.

Poni?ej przedstawi? najcz??ciej podnoszone problemy uwypuklane przy sk?adaniu propozycji przej?cia na nowe technologie zaznacz? kursyw? krótkie kontrargumenty.

  • konieczno?? przej?cia na now? technologi? informatyczn? ze wzgl?du na zako?czenie rozwoju wykorzystanej wcze?niej technologii b?d? doj?cie do jej ogranicze? technicznych

W wi?kszo?ci przypadków s? to ograniczenia sztuczne, technologia xBase jest otwarta na modyfikacje i integracje.

  • ograniczona dost?pno?? wykwalifikowanej kadry znaj?cej si? na starej technologii

J?zyki z rodziny xBase nale?? do jednych z naj?atwiejszych do opanowania. 

  • ilo?? potrzebnych zmian funkcjonalnych (wynikaj?cych  ze zmieniaj?cych si? wymaga? biznesowych) osi?ga mas? krytyczn?, po przekroczeniu której bardziej op?aca si? napisa? program na nowo, ni? wprowadza? modyfikacje w istniej?cym programie

Pisanie nowego oprogramowania nie musi wi?za? si? z drastyczn? wymian? technologii zwykle wymuszaj?c? zwi?kszenie kosztów, w tym na szkolenie starych pracowników lub zatrudnienie nowych.

Najcz??ciej stosowane s? dwa podej?cia do migracji: konwersja za pomoc? narz?dzi automatycznych lub pó?automatycznych lub napisanie programu od nowa, gdzie star? aplikacj? traktuje si? jako rodzaj specyfikacji wymaga?.

Zapraszany do skorzystania z naszych us?ug, jeste?my w stanie przenie?? Pa?stwa aplikacj? do nowych technologi, bez konieczno?ci zmiany w ich dotychczasowym sposobie dzia?ania. Wypracowane przez pa?stwa dobre praktyki zostan? w pe?ni zachowane.

ZAPRASZAMY

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij