o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

Kasy fiskalne

Araks / Strona główna / Oferta /

KASA FISKALNA POSNET BINGO

Kasa Posnet BINGO jest nowym standardem w dziedzinie kas rejestruj?cych w Polsce.

Posnet BINGO to trwa?a, niezawodna i funkcjonalna kasa fiskalna przeznaczona do pracy w ma?ych i ?rednich placówek handlowych wystawiaj?cych do 500 paragonów dziennie. Wspó?pracuje ze wszystkimi urz?dzeniami wspomagaj?cymi prac? na stoisku sprzeda?y: komputerem i szuflad? . Jest ?atwa i prosta w obs?udze. Dzi?ki niewielkim rozmiarom, ma?ej wadze, w?asnemu zasilaniu wewn?trznemu oraz mo?liwo?ci zasilania z akumulatora samochodowego wietnie nadaje si? do pracy w terenie. W pe?ni na?adowany akumulator pozwala na wydruk 6000 linii paragonu, nawet w ujemnych temperaturach - bez przy??czonego zewn?trznego zasilacza.

Kasa Posnet BINGO posiada : rozbudowany system raportowania ( w tym raporty czytaj?ce i zeruj?ce), ró?ne formy p?atno?ci takie jak (czek , bon, karta kredytowa), oraz 8 rodzajów rabatów i narzutów ( procentowe i kwotowe na ca?y paragon oraz od pozycji) Kasa umo?liwia u?ytkownikowi pe?n? kontrol? sprzeda?y. Dodatkowo protokó? transmisji pozwala przy??czy? kas? do dowolnego programu magazynowego. Ze wzgl?du na swoje zalety Posnet BINGO stanowi doskona?y produkt dla wi?kszo?ci podatników, których obj?? obowi?zek fiskalizacji.

Kasa ta ??czy ze sob? dwie cechy, nie wyst?puj?ce razem w innych urz?dzeniach: niezawodno?? i nisk? cen?.

Niezawodno??:

  • wbudowany akumulator, umo?liwiaj?cy prac? po zaniku zasilania zewn?trznego do 2-óch dni
  • cicha i szybka, dwu stacyjna drukarka termiczna o przed?u?onym okresie u?ytkowania
  • klawiatura CHERRY odporna na czynniki zewn?trzne

Cena:

  • najta?sza kasa fiskalna na rynku

Dane techniczne:

Wymiary

298 x 219 x 120 (szeroko?? x g??boko?? x wysoko??)

Waga

1,7 kg

Zasilanie

akumulator (6V/1,2Ah) Akumulator zapewnia wydruk oko?o 6000 wierszy (bez pod??czonego zew. zasilacza)
zewn?trzny zasilacz (?adowarka) 220V/10V-0,4A

Podtrzymywanie pami?ci RAM i zegara RTC

akumulator NiCd - 3.6V/60mAh

Zakres temperatur pracy

-20 ... +40 [°C]

Mechanizm drukuj?cy

mechanizm termiczny, papier 2 x 32mm (orygina? + kopia, 20 znaków w wierszu)

Szybko?? druku

80mm/s

Wytrzyma?o?? mechanizmu drukuj?cego

100km

Stawki VAT

mo?liwo?? zaprogramowania 7 stawek PTU

Ilo?? PLU

700

Klawisze szybkiej sprzeda?y

5 (10 opcjonalnie)

Ilo?? kasjerów

max 8

Ilo?? form p?atno?ci

max 4

Rabaty i narzuty

8 (procentowe i kwotowe)

Ilo?? opakowa?

15

Raporty fiskalne

raport dobowy, raport okresowy

Raporty niefiskalne

zmianowy, kasjerski, sprzeda?y, opakowa?, form p?atno?ci

Diagnostyka

wydruk PLU z PTU

Wspó?praca z komputerem

RS232C

Wy?wietlacz dla obs?ugi

numeryczny 8 cyfr z dodatkowymi symbolami w formie graficznej lub tekstowej

Wy?wietlacz klienta

numeryczny 8 cyfr z dodatkowymi symbolami w formie graficznej lub tekstowej

Klawiatura

mechaniczna Cherry, 24 klawisze, odporna na czynniki zewn?trzne

Maksymalna kwota sprzeda?y pozycji paragonu

999 999,99 z?

Maksymalna pojemno?? totalizera

99 999 999,99 z?

Pojemno?? pami?ci fiskalnej

2038 zapisów (minimum 5 lat pracy)

Dane zaczerpni?te z serwisu firmy POSNET.

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij