o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

FAKTURY 2005 / 2006

Araks / Strona główna / Oferta / Programowanie /

System wystawiania dokumentów sprzeda?y.

Funkcje programu:

 • Wystawianie faktur VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych "FAKTURY VAT UE" z możliwoci? definiowania dwóch j?zyków, np. polskiego i angielskiego FK1m.png
 • Wystawianie faktur VAT mar?a FK2.png
 • Uproszczony sposób wystawiania faktur VAT UE dla przewo?ników FK2m.png
 • Wystawianie faktur EXPORTOWYCH Invoice przedwiosnie.jpg
 • Pe?na rejestracja programu z poziomu aplikacji
 • Wystawianie dokumentów rozchodu - faktury VAT, rachunki, dokumentny koryguj?ce, itp.
 • Liczenie dokumentów od ceny netto lub brutto
 • Zapis dokumentów do plików PDF FK2m.png
 • Wys?anie dokumentów PDF poczt? elektroniczna bezpo?rednio z programu FK-MENUm.png
 • Import pozycji dokumentów z plików Excel FK-MENUm.png
 • Mo?liwo?? wprowadzania upustów
 • Prowadzenie bazy towarów i us?ug FK2.png
 • Generowanie cennika do formatów HTML i RTF na podstawie bazy towarów FK1m.png
 • Prowadzenie bazy kontrahentów
 • Edytowalne s?owniki form p?atno?ci, typów dokumentów, kategorii klientów, stawek podatku VAT
 • Wspó?praca z zewn?trznym systemem Finansowo-Ksi?gowym
 • Drukowanie raportów: zestawienie dokumentów, zestawienie p?atno?ci, rejestr VAT, cennik FK-MENUm.png
 • Przesy?anie bazy programu przez poczt? elektroniczn? - archiwizacja bazy
 • Personalizacja ustawie?, zarz?dzanie uprawnieniami u?ytkowników do dokumentów i funkcji programu
 • Wspó?praca z drukark? paragonów fiskalnych

Prosimy o wysy?anie wszelkich uwag o programie na mail: info@araks.pl. Wszelkie pa?stwa uwagi i sugestie b?d? uwzgl?dniane w nast?pnych wersjach programu.

Prosimy o rejestracj? z programu po zainstalowaniu najnowszej wersji, z poziomu programu, faksem pod numerem (0 prefix 22) 651 75 55 lub mailem pod adres info@araks.pl.

{dowydruku}

 
     
 
{produkty}
Pliki do pobrania:

plik faktury 2006.exe
15750 KB
30-12-2019 | 13:09:29
faktury_2006

 
plik faktury 2005.exe
14686 KB
30-12-2019 | 13:09:27
faktury_2005

 
plik Instrukcja06.pdf
340 KB
30-12-2019 | 13:10:19
Instrukcja06

 
plik Instrukcja06.doc
311 KB
30-12-2019 | 13:10:19
Instrukcja06

 
plik licencjasp06.rtf
9 KB
30-12-2019 | 13:10:23
licencjasp06

 
plik kroki06.pdf
651 KB
30-12-2019 | 13:10:21
kroki06

 
plik kroki06.doc
701 KB
30-12-2019 | 13:10:21
kroki06

 

 

należymy do:

 
 
© 2020 Araks
WEB © 2020 ARAKS
cofnij