o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

System Finansowo - Księgowy

Araks / Strona główna / Oferta / Programowanie /

System Finansowo-Księgowy naszej produkcji jest kompleksowym narz?dziem s?u??cym do prowadzenia ksi?gowo?ci w przedsi?biorstwach produkcyjnych, handlowych, us?ugowych, zar�wno du?ych jak i ma?ych. System zapewnia wymagania formalne okre?lone przepisami o rachunkowo?ci oraz normami zwyczajowymi.

 • Najnowsza wersja systemu Finansowo-Ksi?gowego jest cz??ci?, modu?em systemu ERP ARAKS, wszystkie opisane poni?ej cechy zosta?y zachowane w nowym systemie.
(prosimy o zapoznanie si? z systemem ERP ARAKS)

System charakteryzuje si? du?? ?atwo?ci? obs?ugi. Komunikacja z u?ytkownikiem prowadzona jest za pomoc? menu, kt�re w po??czeniu z umieszczonymi obszernymi opisami pomocniczymi pozwala nawet pocz?tkuj?cym u?ytkownikom w kr�tkim czasie w pe?ni wykorzysta? wszystkie mo?liwo?ci systemu. Obs?uguje wszystkie standardy polskich znak�w u?ywane w kraju.

FK-MENUm.pngFK1m.pngFK2m.png

ERP1m.pngERP2m.png

Modu? g?�wny:

 • Pozwala na wprowadzanie nowych kont zgodnie z wymaganiami i specyfikacj? przedsi?biorstwa, modyfikacj? i likwidacj? kont istniej?cych
 • ??czenie kont
 • Umo?liwia wprowadzanie zapis�w ksi?gowych z pe?n? kontrol? formalno-rachunkow? bezpo?rednio z dokument�w przed zaksi?gowaniem
 • Wprowadzane zapisy mog? by? przegl?dane, drukowane i poprawiane
 • Po zaksi?gowaniu zapisy ksi?gowe pami?tane s? w kartotekach analitycznych kont rejestracji szczeg�?owej
 • System daje mo?liwo?? rejestracji dokument�w miesi?ca nast?pnego przed zamkni?ciem miesi?ca bie??cego
 • Archiwizacj? poszczeg�lnych zapis�w ksi?gowych dla ca?ego roku ksi?gowego w oddzielnych kartotekach
 • Automatyczn? archiwizacj? danych na inne dyski fizyczne
 • Automatyczne ?ci?ganie danych z innych modu?�w naszej produkcji

Modu? bilansowania transakcji:

 • Automatyczne bilansowanie transakcji na kontach kontrahent�w
 • Przegl?danie rozrachunk�w kontrahent�w rozliczonych i nierozliczonych
 • Potwierdzanie sald
 • Drukowanie wezwa? do zap?aty
 • Naliczanie odsetek i drukowanie not odsetkowych
 • Wystawianie i drukowanie przelew�w

Modu? koszt�w i analiz:

 • Rozliczanie koszt�w zgodnie z formu?ami utworzonymi przez u?ytkownika
 • Dostarczanie danych do analiz i zestawie? wybranych wska?nik�w ekonomicznych

Modu? wydruk�w i zestawie?:

 • Zestawienia obrot�wki syntetycznej i analitycznej
 • Zestawienia dekretacji ksi?gowych w zadanym zakresie
 • Zestawienia analityczne w zadanym zakresie
 • Zestawienia ruch�w na kontach dzienne, miesi?czne, wielomiesi?czne, narastaj?co w zadanym zakresie
 • Sporz?dzanie szczeg�?owych za??cznik�w do sprawozda? bilansowych

Modu?y mog? by? modyfikowane na ?yczenie klienta.

 
     
 
Pliki do pobrania:

plik FK.ZIP
595 KB
30-12-2019 | 13:10:18
FK - aktualizacja 2011
Aktualizacja na rok 2011
 
plik instalacja fk.doc
932 KB
30-12-2019 | 13:10:18
Opis instalacji programu System Finansowo - Ksi?gowy
Opis instalacji programu System Finansowo - Ksi?gowy.
 
plik instalacja fk.pdf
972 KB
30-12-2019 | 13:10:19
Opis instalacji programu System Finansowo - Ksi?gowy
Opis instalacji programu System Finansowo - Ksi?gowy.
 
plik instalacja fk.zip
862 KB
30-12-2019 | 13:10:19
Opis instalacji programu System Finansowo - Ksi?gowy
Opis instalacji programu System Finansowo - Ksi?gowy.
 
plik licencja fk.txt
4 KB
30-12-2019 | 13:10:25
Licencja programu System Finansowo - Ksi?gowy
Licencja programu System Finansowo - Ksi?gowy.
 

 

należymy do:

 
 
© 2020 Araks
WEB © 2020 ARAKS
cofnij